Доprotseduri-vatreshni-aktove

Г-н Анатолий Антов,
председател на ФРОН
към ССО „ПРОМЯНА”

 

Становище

Въпрос: Кои организации на работници и служители могат да участват в изготвянето на колективни трудови договори, действащи в техните предприятия (училища и др.)?

Въпросът е уреден нормативно в Кодекса на труда и в Наредбата за определяне на реда за установаване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите

Според принципа на чл. 37 от КТ (Участие в подготовката на вътрешни актове на предприятието):

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Органите на синдикалните организации в предприятието имат право да участвуват в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което работодателят задължително ги поканва.

А според чл. 51 от същия закон (Колективен трудов договор в предприятия):

Чл. 51а. (Нов – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Колективен трудов договор в предприятието се сключва между работодателя и синдикална организация. (т.е. коя да е от организациите в поделението, щом е решила да действа от името на работниците- бел.м.)

(2) Проектът за колективен трудов договор се изготвя и представя от синдикалната организация. Когато в предприятието има повече от една синдикална организация, те представят общ проект. (няма ограничение колко могат да са по принцип организациите – бел.м.)

(3) Когато синдикалните организации не могат да представят общ проект, работодателят сключва колективен трудов договор със синдикалната организация, чийто проект е бил приет от общото събрание на работниците и служителите (събрание на пълномощниците) с мнозинство повече от половината от неговите членове.

И в двата текста не се посочват изисквания към конкретната организация или поделение на конкретен синдикат. Т.е. в преговорите могат да участват както поделения на т.нар. представителни синдикални организации, така и на други законно регистрирани синдикати, на които по някакви причини не е признат статут на представителност по реда на Наредба за определяне на реда за установаване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (обн. ДВ бр. 64/2003 г., посл. изм. бр. 10/2012 г.).

Всъщност изискването за представителност на участващите организации важи, само когато се преговаря за сключване на КТД на ниво отрасъл, бранш или община (чл. 51Б от КТ), но когато преговорите се водят на ниво предприятие, т.е. в най-малкото възможно поделение, може да участва всеки представен в предприятието синдикат. В този случай не е необходимо работниците и служителите, членуващи например в ССО „Промяна”, т.е. нечленуващи в двата национално представителни синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа”, да се присъединяват към сключен от другите синдикати колективен договор – те ще бъдат страна по договора с факта на членството си в синдиката, който е участвал в изработването на КТД.

В същият дух са и други, вече инструктивни материали на Министерството на труда и социалната политика, които обаче имат задължителна сила в случая.

Що се отнася до работници и служители, които не членуват в никакъв синдикат – за тях остава възможността за присъединяване по реда на чл. 57, ал. 2, за която сме говорили в предишни становища.

Приложение: Писмо изх. № 26/15 от 20.07.2001 г. на МТСП относно: сключване на колективен трудов договор на ниво предприятие

Адвокат Николай Христов


Писмо изх. № 26/15 от 20.07.2001 г. на МТСП относно сключване на колективен трудов договор на ниво предприятие

За да се сключи колективен трудов договор на ниво предприятие, не се изисква синдикалните организации да са признати за представителни. Такова изискване има само когато се сключва КТД на браншово или отраслово ниво и на ниво общини.

В разпоредбата на чл. 36, ал. 1 КТ е предвидено, че Министерският съвет определя реда за установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34 и 35.

Организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават за представителни на национално равнище по тяхно искане от Министерския съвет – чл. 36, ал. 2 КТ.

Съгласно чл. 37 КТ органите на синдикалните организации в предприятието имат право да участват в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което работодателят задължително ги поканва. Работодателят е длъжен да покани всички синдикални организации, които съществуват към дадения момент без оглед на това дали са представителни или не.

Разпоредбата на чл. 333, ал. 3 КТ предвижда особена закрила при уволнение на изрично посочените основания на членовете на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган. Защитата се отнася за всички посочени синдикални дейци без това да е обвързано с представителността на съответната организация.

https://i2.wp.com/promyana-bg.org/wp-content/uploads/2016/02/protseduri-vatreshni-aktove-e1454445327852.png?fit=607%2C384https://i2.wp.com/promyana-bg.org/wp-content/uploads/2016/02/protseduri-vatreshni-aktove-e1454445327852.png?resize=150%2C150Ali AlievaНовиниФРОНДо Г-н Анатолий Антов, председател на ФРОН към ССО „ПРОМЯНА”   Становище Въпрос: Кои организации на работници и служители могат да участват в изготвянето на колективни трудови договори, действащи в техните предприятия (училища и др.)? Въпросът е уреден нормативно в Кодекса на труда и в Наредбата за определяне на реда за установаване наличието на критериите...