УСТАВ


Съюзът на синдикатите в Обединение „ПРОМЯНА“ е учреден и съдебно регистриран през пролетта на 1998 г., като част от организационната структура на Обединение „ПРОМЯНА“.

Съюзът обединява над 20 браншови организации, разпределени на териториален принцип в 28 регионални структури на територията на областните центрове в страната, в които членуват над 50 хиляди души.

С решение на Министерски съвет от 15 ноември 2004 г. Съюзът на синдикатите в Обединение „ПРОМЯНА“ е признат за представителна на национално равнище организация на работниците и служителите. В това си качество, Съюзът участва в органите за социално партньорство на национално ниво, където отстоява интересите на трудещите се пред държавните органи и пред работодателите.

От 2006 г. „Промяна“ е член на Европейската конфедерация на независимите профсъюзи (CESI)

В своите действия „ПРОМЯНА“ се придържа към следните
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

Промяна на 19-годишното статукво в системата за социално партньорство чрез демонополизация на синдикалното пространство и създаване на реална конкуренция между отделните участници в тристранния диалог.

Разумност, диалогичност и добронамереност към опонентите при отстояване на позиции и конкретни синдикални искания. Търсене на диалог, основан на аргументите, а не на уличния натиск и протестите

Осигуряване на условия за реална синдикална защита на работещите в частния сектор чрез: възстановяване на доверието към синдикатите; законово регламентиране и гарантиране на тази защита, без страх от репресии от страна на работодателите

Модернизиране на трудовото законодателство в синхрон с европейските норми и практика. В тази връзка: приемане на изцяло нов Кодекс на труда, Закон за синдикатите и Закон за работодателските организации; въвеждане на работническите съвети като доказала своята ефективност форма на социален диалог на ниво предприятие; повишаване на ефективността и бързината на контрола и правораздаването в областта на трудовите спорове чрез изграждане на трудови съдилища

Ясни правила за участие в системата за социално партньорство чрез: осъвременяване на критериите за представителност на национално равнище на синдикалните и работодателските организации; въвеждане на модерни механизми за установяване наличието на тези критерии, отчитащи влиянието на организациите, а не механичния сбор от членската им маса

Налагане на европейските норми и практика в процеса на социално-икономическо развитие на страната ни при отчитане на националните особености и традиции в определени сфери, доказали своята ефективност

Ангажираност с решаването на ежедневните проблеми и защита на колективните и индивидуални права на нашите членове във взаимодействията им с държавните органи и работодателите

Основните цели на съюза са: 

Съдействие за привеждане на българското законодателство в социално-икономическата област в синхрон с европейските норми и практика. В тази връзка, усилията на Съюза на синдикатите в Обединение „ПРОМЯНА“ са насочени към приемане на изцяло нов Кодекс на труда, Закон за синдикатите и Закон за работодателските организации; въвеждане на работническите съвети като доказала своята ефективност форма на социален диалог на ниво предприятие; повишаване на ефективността и бързината на контрола и правораздаването в областта на трудовите спорове чрез изграждане на трудови съдилища.

Реформа на системата на социален диалог в унисон с европейските принципи и практики в тази сфера. За целта Съюзът на синдикатите в Обединение „ПРОМЯНА“ настоява за осъвременяване на критериите за представителност на национално равнище на синдикалните и работодателските организации; въвеждане на модерни механизми за установяване наличието на тези критерии, отчитащи влиянието на организациите, а не механичния сбор от членската им маса.

Защита на колективните и индивидуални права на своите членове. При всичките си действия Съюзът на синдикатите в Обединение „ПРОМЯНА“ се ръководи от ангажираността си пред своите членове за решаването на техните ежедневните проблеми при взаимодействието им с държавните органи и работодателите.

Как ще ги постигнем?  

Като възродим и укрепим доверието на работещите в профсъюзите. Хората се нуждаят от силни синдикати, готови да отстояват всеки ден интересите на работниците все повече пред работодателите и все по-малко – пред държавата.

Това ще стане възможно, ако създадем условия за функциониране на работещи структури в частния сектор. Работниците и служителите (чрез съответните законови промени) да избират пряко и тайно своите представители, които да защитават интересите им пред работодателите – без популизъм и политическа целесъобразност.

Без да отричаме стачките и протестите, смятаме, че уличните демонстрации са крайна форма на протест. Нашата позиция е, че решенията трябва да се вземат чрез диалог и преговори, зачитащи съответните интереси на страните и съобразени със законите в страната. Отворени сме за диалог и сътрудничество с всички демократично мислещи българи!

Съюзът на синдикатите “Промяна” подчинява своите действия на прагматизма и диалогичността – без оглед на политическата или идеологическата принадлежност.

Актуално състояние

Вследствие опитите на другите два национално представителни синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа”, да узурпират синдикалното пространство и да отстранят „ПРОМЯНА” от участие в тристранния диалог, през Ноември 2005 г. Правителството взе решение, с което прави опит да отнеме представителност на „ПРОМЯНА”.

Това решение бе оспорено във Върховния административен съд. Към настоящия момент де юре „ПРОМЯНА” е представителен синдикат, но на практика представителите на организацията са умишлено изолирани от дейността на органите на социално партньорство.

Този факт поставя под съмнение демократичността на провеждания в страната социален диалог, а оттам – и легитимността на решенията, взети в отсъствието на един от законно установените участници в процеса.

Важно е да се отбележи, че дългогодишното неформално коалиране между КНСБ и КТ „Подкрепа” се развива в посока на сливането им в обща структура, вероятно провокирано от обединяването на двете международни синдикални конфедерации. Подобно развитие на нещата неминуемо ще доведе до окончателно узаконяване на синдикалния монополизъм в страната, чиито резултати вече са налице – недоверие в синдикатите, отлив на членска маса, загуба на общественото доверие.

Управителен съвет

Съставът на УС предстои да бъде публикуван след регистрацията в СГС на решенията на последното Общо събрание на Съюза на синдикатите в Обединение „Промяна“, проведено на 23 февруари 2007 г.


НАШАТА ИСТОРИЯ

На 3 октомври 1996 г. 19 синдикални и граждански организации учредяват Обединение за национални синдикални и граждански действия (ОНСГД) „ПРОМЯНА“, като подписват Споразумение за общи действия с цел ускоряване процесите на демократизация в страната. Споразумението е валидно до провеждането на предсрочни парламентарни избори, което става факт на 19 април 1997 г.

На 20 април 1997 г. е учредено, а на 23 юни с.г. съдебно е регистрирано Обединение „ПРОМЯНА“ – пряк наследник на ОНСГД „ПРОМЯНА“. За председател на новата организация е избран Димитър Диманов, дотогава президент на Националния професионален съюз – НПС. Обединение “ПРОМЯНА” е неправителствена организация с уникална по своята същност структура, обединяваща три самостоятелни съюза – Съюз на синдикатите, Граждански съюз и Професионално-съсловен съюз.

Сред трите съставни съюза в рамките на Обединение „ПРОМЯНА“ най-добре развит в организационно-структурно отношение е Съюзът на синдикатите в Обединение “Промяна”, учреден и съдебно регистриран през пролетта на 1998 г. Съюзът обединява над 20 браншови организации, разпределени на териториален принцип в 28 регионални структури на територията на областните центрове в страната. С решение на Министерски съвет от 15 ноември 2004 г. Съюзът на синдикатите в Обединение „ПРОМЯНА“ е признат за представителна на национално равнище организация на работниците и служителите. В това си качество, Съюзът участва в органите за социално партньорство на национално ниво, където отстоява интересите на трудещите се пред държавните органи и пред работодателите.

Граждански съюз „ПРОМЯНА“ е учреден на 10 март 2001 г. и обединява над представители на интелектуалния, културния и бизнес елит с цел осъществяване на граждански контрол върху управлението на страната по пътя на диалога и търсенето на разумния компромис при разрешаването на актуалните обществено-политически и социално-икономически проблеми. Основна цел на Съюза е осъществяване на граждански контрол върху управлението на страната по пътя на диалога и търсенето на разумния компромис при разрешаването на актуалните обществено-политически и социално-икономически проблеми. Граждански съюз „ПРОМЯНА“ има решаваща роля за привличането на Н.В. Симеон ІІ в българската политика чрез инициираната през пролетта на 2001 г. съвместна декларация на над 20 граждански и политически формации в защита на участието му в парламентарните избори през лятото на същата година.

Към „ПРОМЯНА“ функционират още: Център за образование, квалификация и развитие “Реформа”, Център за социално-икономически анализи и прогнози, Експертен съвет и Медиен съвет. От лятото на 2001 г. с материално-техническото съдействие на „ПРОМЯНА“ е създаден експертен клуб СБОР “12 без 5”, обединяващ около 40 изявени специалисти в различни сфери на познанието.